fbpx
Zaznacz stronę

Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym. Realizacja w formule Zaprojektuj i Wybuduj. Remont i przebudowa obiektu Cassubia na Helu przy ul. Bocznej 11.

Realizacja w formule Zaprojektuj i Wybuduj polegająca na wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego, aranżacji wnętrz oraz robót budowlanych i wykończeniowych związanych z remontem i przebudową części pomieszczeń parteru, oraz I piętra Obiektu Cassubia na Helu przy ul. Bocznej 11 wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych.

1.Nazwa i adres Zamawiającego

AMW Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1,

www.amwhotele.pl

2. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w formule Zaprojektuj i Wybuduj polegająca na wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego, aranżacji wnętrz oraz robót budowlanych i wykończeniowych związanych z remontem i przebudową części pomieszczeń parteru, oraz I piętra Obiektu Cassubia na Helu przy ul. Bocznej 11 wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych.

3. Termin wykonania zamówienia

Przewidywany czas prowadzenia robót budowlanych podano w załączniku nr 1

4. Opis warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:

 1. Wykonawca musi spełniać wymagania wskazane w części A Wymagań formalnych stanowiących Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia
 2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie części B Wymagań formalnych stanowiących Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia
 3. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z wymaganiami wskazanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia
 4. Wykonawca musi posiadać aktualne na dzień składania oferty zaświadczenia o nie zaleganiu w płaceniu podatków oraz składek zdrowotnych i społecznych oraz wszystkie inne dokumenty potwierdzające zdolność finansową Wykonawcy, o które Wykonawca może zostać poproszony przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela. Wykonawca nie jest zobowiązany na etapie postępowania do składania powyżej wymienionych dokumentów 4

5. informacja na temat wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Informacje na temat wadium podano w załączniku nr

6. Kryteria oceny ofert

Kryteria oceny ofert i sposób wyliczenia punktacji podano w Załączniku nr 1.

7. Sposób i termin składania ofert

Termin i sposób składania ofert podano w Załączniku nr 1.

8. Informacje dodatkowe

 1. Zamawiający informuje, że nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a niniejsze postępowanie jest przeprowadzone na podstawie Kodeksu cywilnego
 2. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do złożenia oferty i nie stanowi oferty
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego
 3. Brak odpowiedzi na ofertę złożoną przez Wykonawcę nie stanowi przyjęcia oferty przez Zamawiającego.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zasad prowadzenia postępowania lub dokumentacji przetargowej w trakcie trwania postępowania oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania bez podania przyczyn.

 Załączniki:


Polub:
Udostępnij:

05 listopada 2019 - Aktualności

 • Ostatnie wpisy

 • Chmurka tagów